Vilkår for frakt av fritidsbåt

Vilkår for frakt av fritidsbåt

Sjølovens § 284. Ansvar for dekkslast

Transport av gods på dekk har alltid vært betraktet som risikofylt på grunn av den særlige eksponering mot sjøens mange farer. Likevel har transport på dekk vært en rasjonell måte å utnytte lastekapasiteten på og dermed også en god utnyttelse av fraktutgiftene.

Den nåværende sjølovs § 284 statuerer ansvaret for dekkslast ved å vise til lovens § 263 som igjen gjør nærmere rede for når transportøren har anledning til å transportere last på dekk:

§ 263. Dekkslast

Gods kan bare transporteres på dekk dersom dette er tillatt etter transportavtalen, følger av handelsbruk eller annen sedvane i den fart det gjelder, eller er påbudt i eller i medhold av lov.

Kan eller skal godset etter avtalen transporteres på dekk, skal dette angis i transportdokumentet. Er dette ikke gjort, har transportøren bevisbyrden for at transport på dekk er avtalt. Transportøren kan ikke påberope en slik avtale overfor en tredjeperson som har ervervet konnossement i godtro.

Særlige regler om ansvar for dekkslast finnes i § 284.

Det forutsettes her at transport av gods på dekk bare skal finne sted hvor dette er tillatt etter transportavtalen, følger av handelsbruk eller annen sedvane i den fart det gjelder, eller er påbudt i medhold av lov.

Transportavtalen

Er dekkslast avtalt konkret gjennom klausulering av konnossementet eller i en avtale direkte med vareinteressentene, har transportøren det nødvendige samtykke til å føre lasten på dekk.

Følger av handelsbruk eller annen sedvane i den fart det gjelder

Bestemmelsen åpner her for å føre last på dekk uten at det foreligger konkret avtale. Det må imidlertid da dokumenteres at dette er kutyme i den fart det gjelder. Hva som er handelsbruk eller sedvane i den aktuelle fart må avgjøres konkret, men det er vel bare containere på spesielt utstyrte containerskip, samt tømmer man i dag med sikkerhet kan transportere på dekk uten spesiell klausulering. For all annen last, anbefales at transportdokumentet behørig klausuleres dersom lasten skal føres på dekk.

Påbudt ved lov

Enkelte typer last har slike farlige egenskaper at lovgiver ikke har funnet det forsvarlig å frakte lasten under dekk. Konkrete påbud kan derfor tvinge transportøren til å føre bestemte typer last på dekk. Et eksempel er enkelte typer særlig brannfarlig og eksplosjonsfarlig last som kreves skipet på dekk i.h.t. IMDG koden. Her trenger ikke transportøren ta særskilt forbehold for dekkslast.

Sjølovens § 284 omhandler tilfellene hvor transportøren ikke har den nødvendige tillatelse til å transportere lasten på dekk.

§ 284. Ansvar for dekkslast

Transporteres gods på dekk i strid med § 263, er transportøren uansett reglene i §§ 275 til 278 ansvarlig for tap som utelukkende er en følge av transporten på dekk. Om ansvarets omfang gjelder §§ 280 og 283.

Er gods transportert på dekk i strid med uttrykkelig avtale om transport under dekk, foreligger ikke rett til ansvarsbegrensning etter dette kapittel.

Forutsatt at transportøren har transportert godset på dekk uten avtale eller hjemmel i handelsbruk, kutyme eller lov, er transportøren ansvarlig for skade som ikke ville ha inntruffet hadde lasten blitt ført under dekk som forutsatt. For slik skade har transportøren et ansvar uten hensyn til utvist skyld (objektivt ansvar). Transportøren har imidlertid fortsatt rett til å begrense sitt tap etter sjølovens §§ 280 og 283.

« Tilbake til bestillingsskjema